Algemene voorwaarden Ik&Hip

 <Download>

  

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ik&Hip

Gerard Doustraat 41

3583 SC Utrecht

Ik&Hip verkoopt door middel van de webwinkel www.ikenhip.nl.

Telefoonnummer: 06 41514459

E-mailadres: info@ikenhip.nl

KvK-nummer: 53157087

BTW-identificatienummer: NL172986680B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ik&Hip en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ik&Hip en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.ikenhip.nl. Op verzoek ontvangt u een schriftelijk exemplaar.
 3. Ik&Hip behoudt zich het recht voor haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ik&Hip gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.  
 3. Ik&Hip kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, door het plaatsen van een bestelling door de consument op de website van Ik&Hip.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ik&Hip langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Ik&Hip heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te weigeren en/of beëindigen, indien deze naar haar oordeel de belangen van Ik&Hip kan beschadigen. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ik&Hip retourneren, conform de door Ik&Hip verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ik&Hip dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ik&Hip alleen worden uitgesloten indien Ik&Hip dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Ik&Hip tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals bijvoorbeeld (bruids-)sieraden op maat.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle prijzen op www.ikenhip.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Ik&Hip staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Ik&Hip zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Ik&Hip zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk binnen tien dagen na betaling verzenden.
 3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen tien dagen nadat de bestelling is geplaatst per e-mail bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ik&Hip het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 7. Aan de leveringsplicht van Ik&Hip zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ik&Hip geleverde zaken één keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij ikenhip@gmail.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Ik&Hip ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ik&Hip binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Ik&Hip is in geval van overmacht niet gehouden haar verplichting aan de consument na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot het risico van Ik&Hip behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Ik&Hip alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. In geen geval van overmacht is Ik&Hip gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 15 – Eventuele schade en aansprakelijkheid

 1. Ik&Hip stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt of mede veroorzaakt door haar producten.
 2. Ik&Hip is niet verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ik&Hip.
 3. Indien Ik&Hip om welke reden dan ook, gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Sieraden en accessoires van Ik&Hip zijn niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.
 5. Ik&Hip stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.
 6. Ik&Hip stelt zich niet aansprakelijk voor schade door water.
 7. Ik&Hip is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van de websites waarnaar wordt verwezen op www.ikenhip.nl.
 8. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Ik&Hip geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 16 – Privacy

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Ik&Hip, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ik&Hip. Ik&Hip houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Ik&Hip respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Ik&Hip maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Ik&Hip.
 2. Het is verboden de producten van Ik&Hip te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik&Hip.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen